Conflict Minerals Policy Statement (Česky / Czech)

ILLINOIS TOOL WORKS INC.
ZÁSADY TÝKAJÍCÍ SE KONFLIKTNÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN

K dispozici je stále více důkazů o násilí a porušování lidských práv při těžbě určitých nerostných surovin v oblasti označené jako „konfliktní region“, který se nachází v Demokratické republice Kongo (DRC) a okolních zemích. V této souvislosti bylo Americké komisi pro cenné papíry a burzy („SEC“) dle
Dodd-Frankova zákona o reformě a ochraně spotřebitele z roku 2010 nařízeno vypracování pravidel pro implementaci požadavků na sdělování informací týkajících se těchto „konfliktních nerostných surovin“. Tato pravidla platí pro výrobce, kteří odesílají pravidelná hlášení komisi SEC a vyrábějí nebo uzavírají smlouvy výrobu produktů obsahujících „konfliktní nerostné suroviny“, jež jsou „nutné k zajištění funkce nebo výroby“ těchto produktů. Tito výrobci jsou povinni zjišťovat původ „konfliktních nerostných surovin“ a odeslat hlášení komisi SEC s popisem těchto dotazů a zjištěnými skutečnostmi.

Pojem „konfliktní nerostné suroviny“ zahrnuje cín, tantal, wolfram a zlato (souborně jsou rovněž známy jako „3TG“), které jsou deriváty kasiteritu, kolumbitu-tantalitu a wolframitu bez ohledu na to, odkud pocházejí, kde jsou zpracovávány nebo prodávány. Účelem požadavků uvedených v Dodd-Frankově zákoně je podpora humanitárního cíle, který spočívá v ukončení krvavého konfliktu v DRC a okolních zemích, jenž je částečně financován z těžby a obchodu s konfliktními nerostnými surovinami.

Zásady společnosti Illinois Tool Works:

Společnost Illinois Tool Works podporuje účel a cíle legislativy USA týkající se dodávek konfliktních nerostných surovin. Naše procesy náležité péče a úsilí jsou v souladu s odpovídajícími částmi mezinárodně uznávaného rámce náležité péče Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj („OECD“), který se týká odpovědných dodavatelských řetězců nerostných surovin z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí.

Naše společnost vědomě nenakupuje žádné suroviny 3TG z konfliktní oblasti, pokud nepocházejí z dolů nebo hutních provozů certifikovaných jako „bezkonfliktní“. Za účelem dodržení Dodd-Frankova zákona své dodavatele žádáme, aby vyvinuli přiměřenou snahu v rámci svých dodavatelských řetězců k ověření, že suroviny 3TG pocházejí z:

  1. dolů a hutních provozů mimo konfliktní oblast, nebo

  2. dolů a hutních provozů, které byly nezávislou třetí stranou ověřeny jako „bezkonfliktní“, pokud tyto suroviny pocházejí z konfliktní oblasti.

Kodex chování dodavatele a Všeobecné obchodní podmínky společnosti Illinois Tool Works vyžadují, aby naši dodavatelé na základě žádosti uplatnili vlastní náležitou péči a poskytli písemnou dokumentaci prokazující, že suroviny 3TG používané při výrobě našich produktů nepocházejí z konfliktní oblasti nebo, pokud z konfliktní oblasti pocházejí, že jsou doly či hutní provozy nezávislou třetí stranou ověřeny jako „bezkonfliktní“.

Pokud zjistíme, že produkty obsahující suroviny 3TG, které jsme zakoupili, jsou vyráběny v konfliktní oblasti v provozech neověřených jako „bezkonfliktní“, vyvineme veškeré možné racionální úsilí k zajištění bezkonfliktnosti produktu. Při své snaze o zamezení nákupu produktů obsahujících suroviny 3TG pocházející z neověřených hutních provozů či rafinérií společnost Illinois Tool Works nemá v úmyslu svým dodavatelům bránit v nakupování těchto materiálů z ověřených dolů nacházejících se v DRC a okolních zemích (protože by to mohlo mít negativní vliv na legitimní ekonomiku a obyvatelstvo těchto zemí). Své dodavatele podporujeme, aby pokračovali v obchodní činnosti s ověřenými hutními provozy v konfliktní oblasti a doporučujeme jim přijmout podobná opatření se svými subdodavateli za účelem zajištění konzistentnosti a sledovatelnosti materiálových toků v rámci celého dodávkového řetězce a zpět k hutnímu provozu.

Informace poskytované dodavateli společnosti Illinois Tool Works slouží k uplatnění řádné péče včetně vyhodnocování zpráv z hlediska jejich úplnosti a konzistentnosti. Seznamy hutních provozů poskytované našimi dodavateli porovnáváme se seznamem vyhovujících hutních provozů sestavovaným Iniciativou za bezkonfliktní zdroje (CFSI) a určujeme, které hutní provozy v DRC jsou bezkonfliktní. Informace poskytované našimi dodavateli jsou používány při sestavování každoročního hlášení společnosti Illinois Tool Works o konfliktních nerostných surovinách a vyplňování formuláře SD odesílaného komisi SEC a jsou zveřejňovány na webové stránce společnosti.

Společnost Illinois Tool Works rovněž provozuje webový a telefonický informační systém (Linka pomoci), který zájmovým stranám nabízí důvěrný informační systém, jehož prostřednictvím mohou sdělovat své problémy a obavy týkající se dodavatelského řetězce společnosti Illinois Tool Works.

E. Scott Santi

Předseda představenstva a výkonný ředitel