Supplier Code of Conduct (Česky/Czech)

Vážení dodavatelé společnosti ITW,

společnost ITW ctí nejvyšší etické normy a díky tomu si od roku 1912 vybudovala pověst partnera, k jehož přednostem patří čestnost, poctivost a bezúhonnost. Prohlášení o zásadách chování společnosti ITW a tento Etický kodex dodavatele vycházejí právě z těchto klíčových hodnot a svědčí o tom, jak velký význam společnost přikládá práci v souladu s nejvyššími morálními principy. Proto také vyžaduje, aby její obchodní partneři sdíleli její klíčové hodnoty a obchodní postupy.

Tento Etický kodex dodavatele je závazný pro všechny společnosti a subjekty, které společnosti ITW či jejím přidruženým společnostem prodávají nebo chtějí prodávat své produkty a služby, ať už přímo, nebo nepřímo prostřednictvím svých zaměstnanců, přidružených společností, distributorů, subdodavatelů, agentů či jiných zástupců (dále jen „dodavatelé“). Společnost ITW od dodavatelů očekává, že budou respektovat nejvyšší etické a právní normy. Dodavatelé jsou povinni zajistit, aby se s Etickým kodexem dodavatele společnosti ITW seznámili všichni jejich zaměstnanci a jejich přidružené společnosti, distributoři, subdodavatelé, agenti a ostatní zástupci, kteří společnosti ITW nebo jejím zákazníkům dodávají produkty či služby, a aby jej důsledně dodržovali.

ITW je nadnárodní společnost, která je aktivní v mnoha zemích po celém světě. Dodavatelé společnosti ITW musí dbát relevantních zákonů, pravidel a nařízení všech států, kde společnost ITW a její přidružené společnosti působí. Konkrétně musí bez výjimky dodržovat tato pravidla:

 • DĚTSKÁ PRÁCE: Dodavatelé nesmí přímo ani nepřímo zaměstnávat pracovníky, kteří nedosáhli požadovaného minimálního věku.

 • NUCENÁ PRÁCE: Dodavatelé nesmí vědomě odebírat materiál z dodavatelských řetězců, jež jsou spojovány s obchodováním s lidmi, a musí vynaložit přiměřené úsilí, aby zajistili, že tento požadavek budou dodržovat také jejich vlastní dodavatelé.

 • MZDY A PRACOVNÍ DOBA: Dodavatelé musí dodržovat veškeré platné zákony o mzdách a pracovní době včetně zákonů upravujících minimální mzdu, práci přesčas a další složky odměny za práci a musí svým zaměstnancům poskytovat všechny zákonem nařízené výhody. Dodavatelé po svých zaměstnancích nesmí požadovat, aby pracovali vyšší počet hodin, než jaký povolují platné zákony.

 • SVOBODA SDRUŽOVÁNÍ: Dodavatelé musí respektovat právo pracovníků na svobodné sdružování v souladu s platnými místními zákony a nesmí na zaměstnance v souvislosti se sdružováním vyvíjet žádný nátlak ani je jakkoli trestat či obtěžovat.

 • DISKRIMINACE: Společnost ITW od svých dodavatelů očekává, že se svými zaměstnanci budou jednat s úctou a respektem a že se nebudou dopouštět jakéhokoli nezákonného obtěžování. Pokud to zakazují platné zákony, dodavatelé nesmí nikoho diskriminovat kvůli rase, barvě pleti, pohlaví, náboženskému vyznání, národnostnímu původu, věku, postižení, sexuální orientaci, genderové identitě, genetické výbavě, statusu veterána ani z jiných důvodů.

 • ZÁKONY O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI: Dodavatelé musí dodržovat veškeré platné zákony a nařízení týkající se ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti a musí pro své zaměstnance vytvořit bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Dále musí usilovat o to, aby maximálně omezili negativní dopad své činnosti na životní prostředí, a to prostřednictvím ochrany přírodních zdrojů, snižování spotřeby energie a dalšími způsoby. Jestliže dodavatel, pracovníci jeho přidružených společností, nebo jeho agenti či zástupci vstoupí do areálu společnosti ITW nebo z pověření společnosti ITW do areálu jejího zákazníka, musí se řídit zásadami společnosti ITW a pravidly pro pohyb a práci na konkrétním pracovišti.

 • MEZINÁRODNÍ AKTIVITY: Dodavatelé musí dodržovat platné zákony o vývozu a dovozu, o clech a veškeré další zákony týkající se mezinárodní obchodní činnosti.

 • DARY A NEPATŘIČNÉ PLATBY:Dodavatelé se nesmí jakýmkoli způsobem podílet na korupci, vydírání ani zpronevěře. Musí jednat v souladu se všemi platnými protikorupčními zákony a nařízeními zemí, v nichž působí, například v souladu s americkým zákonem o zahraničních korupčních praktikách (FCPA), případně britským protikorupčním zákonem, Úmluvou OECD o boji proti podplácení a jinými mezinárodními úmluvami o boji proti korupci. Dodavatelé nesmí nabízet a přijímat úplatky ani se snažit jakýmkoli jiným způsobem získat nečestné a nepatřičné výhody. Úplatky, nezákonné provize, platby za urychlené vyřízení ani jiné podobné platby nesmí nabízet státním úředníkům ani zaměstnancům společnosti ITW a agentům, kteří společnost ITW zastupují. Zaměstnancům společnosti ITW se doporučuje, aby od dodavatelů nepřijímali dary vyšší než zanedbatelné hodnoty ani štědré požitky. Jsou-li požitky či pohoštění poskytovány legálně v souvislosti s upevňováním obchodních vztahů, náklady na ně nesmí být nijak přemrštěné.

 • PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ: Dodavatelé musí ctít práva duševního vlastnictví jiných subjektů, mimo jiné práva k patentům a ochranným známkám, autorská práva a další vlastnická práva, a nesmí je porušovat.

 • POCTIVÉ JEDNÁNÍ A ZÁKONY O OCHRANĚ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE: Dodavatelé nesmí nikoho nečestně využívat – nesmí manipulovat s jinými subjekty nebo je zneužívat, zatajovat informace, zkreslovat podstatná fakta ani používat jiné nepoctivé praktiky. Dodavatelé nesmí uzavírat tajné dohody, dohody o cenách, dopouštět se cenové diskriminace a uplatňovat jiné nepoctivé obchodní postupy, které jsou v rozporu s platnými antimonopolními zákony a zákony o ochraně hospodářské soutěže. Dodavatelé musí respektovat zásady poctivého podnikání týkající se reklamy, prodeje a konkurenčního boje.

 • DŮVĚRNOST INFORMACÍ:Dodavatelé musí chránit důvěrné informace, které jim svěří společnost ITW, její přidružené společnosti, zákazníci a dodavatelé. Důvěrné informace smějí využívat a prozrazovat pouze v souladu s pokyny společnosti ITW. Za důvěrné informace se považují veškeré obchodní informace společnosti ITW a jejích zákazníků či dodavatelů, které nejsou obecně přístupné veřejnosti.

 • KONFLIKTNÍ MINERÁLY: Společnost ITW ctí federální zákony a nařízení, jež ukládají povinnost informovat o používání konfliktních minerálů, a totéž očekává také od svých dodavatelů. Dodavatelé musí na žádost společnosti ITW zjistit, zda produkty, které dodávají, obsahují cín, tantal, wolfram, zlato nebo jiné materiály, jež podle platných pravidel Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) patří do skupiny „konfliktních minerálů“. Je-li to zapotřebí, prodávající také musí učinit nezbytné kroky a poskytnout další informace ve formátu, který společnost ITW určí, aby společnost ITW mohla splnit nebo dále plnit požadavky platných zákonů, pravidel a nařízení týkajících se konfliktních minerálů.
 • KONTROLA DODRŽOVÁNÍ KODEXU: Dodavatelé musí zavést a uplatňovat proces, který umožní zajistit dodržování Etického kodexu dodavatele společnosti ITW. To mimo jiné znamená, že musí požadavky tohoto kodexu tlumočit všem svým zaměstnancům, přidruženým společnostem, agentům a subdodavatelům. Dodavatelé musí vést řádnou dokumentaci, aby mohli doložit, že Etický kodex dodavatele společnosti ITW dodržují. Tuto dokumentaci musí společnosti ITW nebo jejím přidruženým společnostem na žádost společnosti ITW předložit.

Porušení Etického kodexu dodavatele společnosti ITW může být důvodem k okamžitému ukončení spolupráce mezi dodavatelem a společností ITW. Porušení tohoto kodexu je možné ohlásit prostřednictvím důvěrné linky společnosti ITW na adrese www.itwhelpline.ethicspoint.com nebo zasláním e-mailu na adresu itwhelpline@itw.com.

 Kliknutím sem vytisknete verzi dokumentu, kterou může podepsat dodavatel.

v.11212014