ILLINOIS TOOL WORKS INC. ZÁSADY TÝKAJÍCÍ SE KONFLIKTNÍCH MINERÁLŮ

Tyto zásady týkající se konfliktních minerálů jsme přijali na podporu plnění povinností vyplývajících z amerického zákona Conflict Minerals Rule a v rámci našeho závazku zajišťovat zdroje odpovědným způsobem. Na základě tohoto zákona mezi „konfliktní minerály“ patří cín, tantal, wolframzlato(dále jako „konfliktní minerály“), které jsou deriváty cínovce, kolumbitu-tantalitu a wolframitu, bez ohledu na to, odkud jsou získávány a kde jsou zpracovávány nebo prodávány. Záměrem zákona Conflict Minerals Rule je řešit násilí a porušování lidských práv při těžbě těchto minerálů v oblastech zvaných „pokryté země“, čímž se rozumí Demokratická republika Kongo a okolní země. Zákon Conflict Minerals Rule se vztahuje na výrobce, jako je společnost Illinois Tool Works Inc., kteří podávají pravidelné zprávy Komisi pro kontrolu cenných papírů Spojených států amerických („SEC“) a kteří vyrábí produkty obsahující konfliktní minerály, které jsou „potřebné pro funkčnost nebo výrobu“ těchto produktů.

Zásady společnosti Illinois Tool Works:

Společnost Illinois Tool Workspodporuje cíle zákona Conflict Minerals Rule. Dále vědomě nekupujeme žádné konfliktní minerály pocházející z pokrytých zemí, pokud nejsou zpracovávány tavírnami a rafineriemi, které byly ověřeny jako „bezkonfliktní“ nebo které jsou právě v procesu tohoto ověřování.

Naše procesy a snahy o vyšetřování jsou v souladu s příslušnými částmi mezinárodně uznávaného vyšetřovacího rámce Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj („OECD“) pro odpovědné dodavatelské řetězce dovozu minerálů z vysoce rizikových oblastí zasažených konflikty. V souladu s výše uvedeným a se zákonem Conflict Minerals Rule žádáme naše dodavatele, aby u svých dodavatelských řetězců provedli přiměřené vyšetřování s cílem určit místo, odkud jsou konfliktní minerály získávány, a zda byla daná tavírna nebo rafinerie ověřena nezávislou třetí stranou jako „bezkonfliktní“.

Tyto požadavky podporuje společnost Illinois Tool Works prostřednictvím svého Kodexu chování dodavatelePodmínek nákupu, které vyžadují, aby naši dodavatelé na požádání provedli vlastní due diligence a předložili písemný doklad o tom, zda výrobky obsahující konfliktní minerály používané ve výrobě našich výrobků pocházejí z území mimo pokryté země, nebopokud pocházejí z pokrytých zemí, zda byly doly nebo tavírny ověřeny nezávislou třetí stranou jako „bezkonfliktní“.

Pokud zjistíme, že námi obstarané výrobky obsahují konfliktní minerály z pokrytých zemí, které jsou zpracovávány v zařízeních, jež nebyla ověřena třetí stranou ani nejsou v procesu ověřování, učiníme kroky k převodu výrobku do jiných tavíren a rafinerií, které tyto zásady splňují. Neusilujeme o uvalení embarga na konfliktní minerály odpovědně získávané z pokrytých zemí (neboť by to mohlo být škodlivé pro legální ekonomiky a populace těchto zemí). Dodavatele tedy vybízíme k tomu, aby ověřenétavírny v pokrytých zemích nadále podporovali a podobná opatření přijali i pro své dodavatelské řetězce.

Informace poskytnuté dodavateli společnosti Illinois Tool Works používáme k provedení naší due diligence. Kromě posuzování zpráv dodavatelů z hlediska úplnosti a shody porovnáváme seznamy tavíren a rafinerií předložené našimi dodavateli se seznamem vyhovujících tavíren a rafinerií sestaveným iniciativou Responsible Mineral Initiative a určujeme tak, která zařízení již byla ověřena třetí stranou nebo jsou v procesu ověřování. Informace poskytnuté našimi dodavateli používáme pro účely vyhodnocování a zmírňování rizika a při sestavování zprávy společnosti Illinois Tool Works o konfliktních minerálech a formuláře SD, které každoročně předkládáme SEC a které jsou zveřejňovány na jejích webových stránkách.

Společnost Illinois Tool Works také spravuje systém podávání zpráv na základě webu a telefonu (Helpline) poskytující zájemcům mechanismus důvěrného podávání zpráv, jehož prostřednictvím mohou sdělovat problémy a obavy týkající se dodavatelského řetězce společnosti Illinois Tool Works, včetně otázek konfliktních minerálů.

Scott Santi
Předseda představenstva a výkonný ředitel

v.022019