Prohlášení ITW k novodobému otroctví
a obchodování s lidmi

Toto prohlášení se vztahuje k našemu fiskálnímu roku, který skončil 31. prosince 2018. Popisuje aktivity společnosti Illinois Tool Works Inc. a jejích konsolidovaných dceřiných společností („naše společnost“, „ITW“, „my“, „její“, „nás“ a „naše“) s cílem eliminovat otroctví a obchodování s lidmi z jejích obchodních aktivit a dodavatelských řetězců.

Přehled

Společnost ITW si je vědoma toho, že náš vliv daleko přesahuje hranice našich provozoven. Abychom maximalizovali náš pozitivní vliv na svět, který společně sdílíme, jsme odhodláni napomáhat rozvoji zodpovědnosti v celém našem hodnotovém řetězci prostřednictvím vlivu našich výrobků a také prostřednictvím naší globální dodavatelské sítě.

Naše společnost je globálním výrobcem rozmanité škály průmyslových výrobků a vybavení s celkem 87 divizemi v 55 zemích. Kultura společnosti ITW je jednou z klíčových motivací naší firemní strategie a zahrnuje naše základní hodnoty, jimiž jsou integrita, respekt, důvěra, sdílené riziko a jednoduchost. Základní hodnoty, které sdílíme v rámci celé společnosti, vyžadují ty nejvyšší etické standardy při všech interakcích se všemi zúčastněnými stranami.

Toto prohlášení jsme připravili na společných základech tak, aby bylo v souladu s kalifornským zákonem o transparentnosti v dodavatelských řetězcích a britským zákonem o novodobém otroctví, a to pro celou naši společnost, neboť naše základní hodnoty, prohlášení o zásadách chování, etický kodex chování dodavatelů, očekávání dodavatelů a prohlášení o politice konfliktních nerostů společně tvoří v rámci celé naší firmy jednotný zastřešující rámec ve vztahu k otroctví a obchodování s lidmi. Nicméně ne všechny subjekty, které jsou součástí naší společnosti, podléhají kalifornskému zákonu o transparentnosti v dodavatelských řetězcích nebo britskému zákonu o novodobém otroctví.

Věříme, že rizika existence otroctví či obchodování s lidmi v naší společnosti nejsou s ohledem na povahu našeho podnikání a pracovních sil v kombinaci s našimi interními politikami a postupy velká. V případech, kde jsme identifikovali potenciální rizika spojená s našimi dodavateli, jak dále uvádíme, jsme zavedli postupy za účelem zmírnění rizik existence otroctví či obchodování s lidmi v našich dodavatelských řetězcích pro výrobky těchto dodavatelů.

Tam, kde je to reálné, se snažíme udržovat dlouhodobé vztahy s místními dodavateli, abychom posílili zodpovědnost a snížili riziko získávání zdrojů od neetického dodavatele.

Kodex chování

Prohlášení o zásadách chování společnosti ITW vyžaduje shodu s požadavky na ochranu lidských práv po celém světě, včetně zákonů o životním prostředí, zdraví a bezpečnosti při práci, které chrání zaměstnance, a se zákony proti otroctví, obchodování s lidmi a dětské práci. Prohlášení o zásadách chování společnosti ITW platí pro všechny naše zaměstnance a vnitřní obchodní provoz.

Kromě toho disponuje společnost ITW také etickým kodexem chování dodavatelů, v souladu s nímž je od našich dodavatelů vyžadováno, aby se řídili zásadami uvedenými v našich zásadách chování; výslovně zakazuje našim dodavatelům zaměstnávat pracovníky, kteří nedosáhli minimálního věku, nebo vědomě získávat zdroje od dodavatelů spojených s obchodováním s lidmi. Etický kodex chování dodavatelů také vyžaduje, aby naši dodavatelé vynaložili přiměřené úsilí k zajištění toho, že se našimi politikami budou řídit také jejich dodavatelé. Očekáváme od našich dodavatelů, že se budou řídit etickým kodexem chování dodavatelů, a vědomě neobchodujeme s dodavateli, kteří porušují zákony na ochranu lidských práv nebo lidského zdraví a bezpečnosti.

Zveřejnili jsme také očekávání dodavatelů. Naše očekávání dodavatelů mimo jiné uvádějí, že od dodavatelů očekáváme, že budou jednat v souladu se všemi platnými zákony a předpisy po celém světě včetně těch, které se týkají lidských práv a zákonů proti otroctví, obchodování s lidmi a dětské práce.

Kroky pro snížení rizik existence otroctví a obchodování s lidmi

Abychom snížili rizika existence otroctví a obchodování s lidmi v našich dodavatelských řetězcích, provádíme následující činnosti.

V souladu s naší decentralizovanou provozní strukturou jsou naše jednotlivé podniky zodpovědné za ověřování, hodnocení a řešení rizik existence otroctví a obchodování s lidmi ve svých dodavatelských řetězcích na základě jejich konkrétního obchodního profilu a profilu rizik. S ohledem na různé profily rizik v našich podnicích jsme se rozhodli, že nebudeme v této oblasti shody uplatňovat normativní přístup, neboť se domníváme, že umožnit jednotlivým podnikům promyšlený, vhodně přizpůsobený přístup k řešení otázek rizika existence otroctví a obchodování s lidmi je efektivnější než přístup normativní, a od našich obchodních jednotek očekáváme, že budou jednat v souladu s našimi základními hodnotami, prohlášením o zásadách chování společnosti ITW, etickým kodexem chování dodavatelů, očekáváním dodavatelů a dalšími politikami a očekáváními společnosti ITW. Jak je navíc popsáno níže v části „Vnitřní odpovědnost a odborná příprava“, v průběhu roku 2018 jsme požadovali, aby naším rozšířeným školením o novodobém otroctví, zaměřeným na snížení rizika existence otroctví v našem dodavatelském řetězci, prošla širší skupina zaměstnanců nad rámec našeho globálního personálu pro získávání zdrojů, a plánujeme, že tak budeme činit periodicky i v budoucnosti.

Hodnocení dodavatelů a rizik; Ověřování dodavatelského řetězce. Naše podniky hodnotí potenciální dodavatele v průběhu procesu jejich výběru a následně periodicky na základě jejich obchodního profilu a profilu rizik a jejich role v našem dodavatelském řetězci. Hodnocení může zahrnovat kroky pro posouzení rizik existence otroctví a obchodování s lidmi. Kroky pro posouzení rizika existence otroctví a obchodování s lidmi obvykle zahrnují požadavek, aby dodavatelé vyplnili dodavatelský dotazník, ve kterém podrobně uvedou možnosti dodavatele a další informace týkající se celkového řízení dodavatelské společnosti.

Společnosti ITW také podrobněji přezkoumává dodavatele ve spojení s našimi šetřeními v zemích, ze kterých pocházejí konfliktní nerosty, provádí interní šetření související s riziky existence otroctví a obchodování s lidmi prostřednictvím zdrojů vlády USA a nevládních organizací a spolupracuje s průmyslovými skupinami a dalšími zúčastněnými stranami. V rámci našeho procesu hodnocení dodavatelských rizik také používáme vlastní kontrolní seznam dodavatelských rizik pro dodavatele, který nám pomáhá identifikovat dodavatele s nejvyšším rizikem existence otroctví a obchodování s lidmi. Kromě toho, jak je uvedeno níže, od dodavatelů s nejvyšší mírou rizika vyžadujeme certifikace.

Audity. Před uskutečněním obchodu s dodavatelem může být pracovníky společnosti ITW provedena návštěva přímo u dodavatele s cílem potvrzení celkových možností dodavatele a zhodnocení celkových rizik s ním souvisejících. Kromě toho mohou být návštěvy pracovníků společnosti ITW přímo u dodavatele po zahájení obchodní spolupráce s dodavatelem prováděny pravidelně. Ačkoliv specifickým účelem návštěv přímo u dodavatelů obvykle není hodnocení rizik existence otroctví a obchodování s lidmi, soulad s firemními zásadami pro otroctví a obchodování s lidmi je v rámci celkového zhodnocení dodavatele posuzován a věříme tomu, že přímé návštěvy pracovníků společnosti ITW odrazují dodavatele od vytváření či využívání negativních pracovních podmínek.

Smluvní podmínky. Některé z našich standardních obchodních podmínek stanovují, že přímí dodavatelé musejí jednat v souladu se všemi platnými zákony proti otroctví, obchodování s lidmi a dětské práci. Obchodní podmínky také od přímých dodavatelů vyžadují jednání v souladu s naším etickým kodexem chování dodavatelů.

Certifikace dodavatelů. Námi zakoupené výrobky hodnotíme dle seznamu amerického ministerstva práce uvádějícího zboží vyráběné s využitím dětské práce nebo nucené práce, abychom identifikovali země a průmyslová odvětví s pravděpodobností výskytu novodobého otroctví a mohli tak identifikovat veškeré vysoce rizikové dodavatele, se kterými by společnost ITW mohla spolupracovat. Na základě tohoto zhodnocení poskytujeme školení o našem etickém kodexu chování dodavatelů specificky těmto identifikovaným dodavatelům s vysokým potenciálním rizikem a požadujeme po nich podepsání prohlášení, že náš etický kodex chování dodavatelů vzali na vědomí, a to včetně jeho ustanovení týkajících se otroctví a obchodování s lidmi. Získali jsme certifikaci o shodě od 100 procent těchto identifikovaných dodavatelů s vysokým potenciálním rizikem.

Naším záměrem je požadovat od veškerých identifikovaných dodavatelů s vysokým potenciálním rizikem každoroční obnovení těchto certifikátů. Kromě toho vyžadujeme od významných dodavatelů, kteří nám prodávají výrobky obsahující takzvané „konfliktní nerosty“, aby osvědčili původ těchto nerostů s ohledem na to, zda by tyto nerosty mohly podporovat konflikty ve střední Africe. Tyto certifikáty jsou zčásti určeny k tomu, aby nám pomáhaly identifikovat a snižovat rizika existence otroctví, obchodování s lidmi, dětské práce a dalšího porušování lidských práv.

Řešení stížností. Naše společnost provozuje důvěrnou linku, na které mohou všichni zaměstnanci, dodavatelé a další třetí strany hlásit porušení souladu s našimi zásadami ze strany zaměstnanců, dodavatelů nebo smluvních partnerů, a to i ta, která se týkají otroctví a obchodování s lidmi. Kontaktní informace pro naši linku pomoci jsou http://www.itwhelpline.ethicspoint.com.

Vnitřní odpovědnost a školení

Compliance Team. Na celofiremní úrovni disponujeme výborem pro zodpovědné zdroje, který se pravidelně zabývá otázkami lidských práv a dalšími tématy souvisejícími se zodpovědným získáváním zdrojů. Zaměstnanci našich decentralizovaných obchodních jednotek se taktéž podílejí na našem úsilí o soulad s platnými předpisy a zodpovídají za to, že zdroje získávají odpovídajícím způsobem, včetně zvážení rizik souvisejících s obchodováním s lidmi v rámci dodavatelského řetězce.

Školení a správa znalostí. Naši pracovníci pro získávání zdrojů jsou vyškoleni s ohledem na obecná očekávání od dodavatelů, včetně požadavku na etické jednání a jednání v souladu s naším etickým kodexem chování dodavatelů. Kromě toho jsme vylepšili a rozšířili školení o novodobém otroctví a obchodování s lidmi a nyní vyžadujeme, aby všichni pracovníci pro získávání zdrojů po celém světě a všichni zaměstnanci po celém světě, kteří spolupracují s dodavateli a zákazníky na požadavcích zahrnujících konfliktní nerosty, prošli specifickým školením o novodobém otroctví s cílem vytvořit povědomí a uvést příklady osvědčených postupů, zejména s ohledem na snížení rizik v rámci našich dodavatelských řetězců výrobků, a abychom tak našim odborníkům na získávání zdrojů umožnili lépe rozpoznávat příznaky otroctví a obchodování s lidmi a podniknout kroky k ukončení spolupráce se všemi dodavateli, u kterých bude zjištěno, že se na takových aktivitách podílejí. Provozujeme také interní webové stránky, které obsahují jak toto školení, tak další materiály na toto téma.

Certifikace zaměstnanců. Zaměstnanci jsou pravidelně povinni doložit, že jejich jednání je v souladu s prohlášením o zásadách chování společnosti ITW. Kromě toho bude výše zmíněné školení o novodobém otroctví po výše popsaných skupinách zaměstnanců požadovat, aby pravidelně podstoupily proces certifikace souladu se zásadami chování.

Další informace o našem přístupu k sociální odpovědnosti podniků naleznete v naší zprávě o sociální odpovědnosti podniků, která je k dispozici na adrese https://www.itw.com/social-responsibility/.

Toto prohlášení bylo schváleno představenstvem společnosti ITW Limited a podepsáno ředitelem tohoto subjektu, a to výhradně pro účely dodržení souladu s britským zákonem o moderním otroctví.

Giles Hudson, ředitel
19. března 2019