ETICKÝ KODEX DODAVATELE

Vážení dodavatelé společnosti ITW,

společnost ITW ctí nejvyšší etické normy, a díky tomu si od roku 1912 vybudovala pověst čestného, poctivého a zásadového partnera. Prohlášení o zásadách chování společnosti ITW a tento Etický kodex dodavatele vycházejí právě z těchto klíčových hodnot a svědčí o tom, že společnost klade maximální důraz na dodržování zásad.Proto také vyžaduje, aby její obchodní partneři a dodavatelé sdíleli její klíčové hodnoty a obchodní postupy.

Tento Etický kodex dodavatele je závaznýpro všechny společnosti a subjekty, které společnosti ITW či jejím přidruženým společnostem prodávají nebo chtějí prodávat své produkty a služby, ať už přímo, nebo nepřímo prostřednictvím svých zaměstnanců, přidružených společností, distributorů, subdodavatelů, zprostředkovatelů či jiných zástupců (dále jen „dodavatelé“).Společnost ITW od dodavatelů očekává, že budou jednat v souladu s nejvyššími etickými a právními normami. Dodavatelé jsou povinni zajistit, aby se s Etickým kodexem dodavatele společnosti ITW seznámili všichni jejich zaměstnanci a jejich přidružené společnosti, distributoři, subdodavatelé, zprostředkovatelé a jiní zástupci, kteří společnosti ITW nebo jejím zákazníkům dodávají produkty či služby, a aby jej důsledně dodržovali.

ITW je nadnárodní společnost, která působí v mnoha zemích po celém světě. Dodavatelé společnosti ITW musí dbát relevantních zákonů, pravidel a nařízení všech států, kde společnost ITW a její přidružené společnosti působí. Konkrétně očekáváme, že všichni dodavatelé budou dodržovat a zajistí, aby i jejich dodavatelé dodržovali tyto zásady:

 • HUMÁNNÍ ZACHÁZENÍ: Dodavatelé musí zacházet se všemi pracovníky s důstojností a respektem. Dodavatelé nesmějí s pracovníky zacházet krutě a nelidsky ani jim tím vyhrožovat, a to včetně sexuálního obtěžování, sexuálního zneužívání, tělesných trestů, duševního nebo fyzického nátlaku a verbálního zneužívání. Kázeňské zásady a postupy týkající se tohoto požadavku musí být pracovníkům jasně sděleny.
 • DĚTSKÁ PRÁCE / MLADÍ PRACOVNÍCIDodavatelé nesmí přímo ani nepřímo zaměstnávat pracovníky, kteří nedosáhli minimálního věku požadovaného příslušnými právními předpisy. Dodavatel nesmí za žádných okolností zaměstnávat pracovníky mladší 15 let. Kromě toho nesmí mladí pracovníci vykonávat práci, která by mohla ohrozit jejich zdraví, bezpečnost nebo morálku.
 • NUCENÁ PRÁCEDodavatelé nesmí využívat ani pořizovat produkty nebo služby od subjektů spojovaných s nucenou, nevolnickou, nedobrovolnou nebo vykořisťovatelskou vězeňskou a otrockou prací nebo prací obětí obchodování s lidmi. Nedobrovolná práce zahrnuje přepravu, ukrývání, nábor, převádění, přijímání nebo zaměstnávání osob na základě hrozby, násilí, nátlaku, únosu nebo podvodů za účelem výkonu práce nebo poskytování služeb. Veškeré práce musí být dobrovolné a pracovníci musí mít možnost své zaměstnání kdykoli ukončit. Nesmí existovat nepřiměřená omezení vstupu, výstupu nebo pohybu v rámci zařízení poskytnutých společností. Dodavatelé vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistili dodržování těchto požadavků i ze strany svých dodavatelů.
 • MZDY A PRACOVNÍ DOBA: Dodavatelé musí dodržovat veškeré platné zákony o mzdách a pracovní době, včetně zákonů upravujících minimální mzdu, práci přesčas a další složky odměny za práci, a musí svým zaměstnancům poskytovat všechny zákonem nařízené výhody. Dodavatelé po svých zaměstnancích nesmí požadovat, aby pracovali vyšší počet hodin, než jaký povolují platné zákony. Za každé výplatní období musí dodavatelé včas poskytnout svým pracovníkům srozumitelnou výplatní pásku, na níž bude uveden dostatek informací umožňujících pracovníkům ověřit si, že za vykonanou práci obdrželi přesnou odměnu.
 • SVOBODA SDRUŽOVÁNÍ: Dodavatelé musí respektovat právo pracovníků se svobodně sdružovat v souladu s platnými místními zákony a bez diskriminace, zastrašování nebo obtěžování, jakož i jejich právo tak nečinit. Pracovníci a/nebo jejich zástupci musí být schopni vedení společnosti otevřeně sdělovat své nápady a obavy ohledně pracovních podmínek a postupů řízení, bez obav z diskriminace, zastrašování nebo obtěžování.
 • ZÁKAZ DISKRIMINACE: Společnost ITW od svých dodavatelů očekává, že se svými zaměstnanci budou jednat s úctou a respektem a že se nebudou dopouštět jakéhokoli nezákonného obtěžování a diskriminace. Dodavatelé nebudou diskriminovat žádnou osobu na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, náboženství, etnického původu nebo národnosti, věku, zdravotního postižení nebo jiného zdravotního stavu, sexuální orientace, genderové identity, genetických informací, těhotenství, rodinného stavu, statusu veterána, politické příslušnosti, členství v odborové organizaci nebo z jiného důvodu chráněného příslušnými národními nebo místními zákony.
 • ZÁKONY O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI: Dodavatelé by se měli ve svém podnikání chovat ekologičtěji a podporovat zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví. Dodavatelé musí dodržovat všechny platné zákony a nařízení v oblasti životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti, zajišťovat pracovníkům bezpečné a zdravé pracovní prostředí a poskytovat nezbytné lékařské ošetření a odstraňovat příčiny zranění. Dodavatelé musí snížit svůj dopad na životní prostředí úsporným využíváním přírodních zdrojů, snížením spotřeby energie, emisí skleníkových plynů a odpadu, odpovědným nakládáním s chemickými látkami a dalšími prostředky. Dodavatelé by se měli snažit vyvíjet ekologicky účinnější technologie. Jestliže dodavatel, pracovníci jeho přidružených společností nebo jeho zprostředkovatelé či zástupci vstoupí do areálu společnosti ITW nebo z pověření společnosti ITW do areálu jejího zákazníka, musí se řídit zásadami společnosti ITW a pravidly pro pohyb a práci na konkrétním pracovišti.
 • MEZINÁRODNÍ AKTIVITY: Dodavatelé musí dodržovat platné zákony o vývozu a dovozu (včetně všech požadavků na označování), o clech a veškeré další zákony týkající se mezinárodní obchodní činnosti.
 • DARY A NEPATŘIČNÉ PLATBY: Dodavatelé by měli zamezovat korupci ve všech jejích podobách a nesmí se korupce, vydírání ani zpronevěry nijak účastnit. Musí jednat v souladu se všemi platnými protikorupčními zákony a nařízeními zemí, v nichž působí, například v souladu s americkým zákonem o zahraničních korupčních praktikách (FCPA), případně britským protikorupčním zákonem, Úmluvou OECD o boji proti podplácení a jinými mezinárodními úmluvami o boji proti korupci. Dodavatelé nesmí nabízet a přijímat úplatky ani se snažit jakýmkoli jiným způsobem získat nečestné a nepatřičné výhody. Úplatky, nezákonné provize, platby za urychlené vyřízení ani jiné podobné platby nesmí nabízet státním úředníkům ani zaměstnancům společnosti ITW a zprostředkovatelům, kteří společnost ITW zastupují. Jak je uvedeno v Globálních protikorupčních zásadách společnosti ITW, zaměstnanci ITW nesmějí od dodavatelů přijímat dary vyšší než zanedbatelné hodnoty ani okázalé pohoštění. Jsou-li pracovní obědy, večeře či jiné pohoštění vhodné k dosažení obchodních cílů, náklady na ně nesmí být nijak přemrštěné.
 • PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ: Dodavatelé musí ctít práva duševního vlastnictví jiných subjektů, mimo jiné práva k patentům a ochranným známkám, autorská práva a další vlastnická práva, a nesmí je porušovat.
 • POCTIVÉ JEDNÁNÍ A ZÁKONY O OCHRANĚ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE: Od dodavatelů se očekává, že budou se zaměstnanci ITW i se svými obchodními partnery zacházet spravedlivě a že nebudou získávat neoprávněné výhody prostřednictvím zatajování, zneužíváníči zkreslování podstatných skutečností nebo manipulace s nimi nebo jiného nekalého jednání.Dodavatelé nesmí uzavírat koluzní dohody, dohody o cenách, dopouštět se cenové diskriminace a uplatňovat jiné nepoctivé obchodní postupy, které jsou v rozporu s platnými antimonopolními zákony a zákony o ochraně hospodářské soutěže. Dodavatelé musí respektovat zásady poctivého podnikání týkající se reklamy, prodeje a konkurenčního boje.
 • DŮVĚRNOST INFORMACÍ: Dodavatelé musíchránit důvěrné informace, které jim svěří společnost ITW, její přidružené společnosti, zákazníci a dodavatelé.Důvěrné informace smějí využívat a sdělovat pouze v souladu s pokyny společnosti ITW.Za důvěrné informace se považují veškeré obchodní informace společnosti ITW a jejích zákazníků či dodavatelů, které nejsou obecně přístupné veřejnosti.
 • KONFLIKTNÍ MINERÁLY: V souladu se svou politikou v oblasti tzv. konfliktních nerostných surovin se společnost ITW zavázala získávat tyto nerostné suroviny pouze z tzv. nekonfliktních tavíren nebo rafinerií a stejný závazek očekává i od svých dodavatelů. Dodavatelé musí na žádost společnosti ITW zjistit, zda produkty, které dodávají, obsahují cín, tantal, wolfram, zlato nebo jiné materiály, jež podle platných pravidel Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) nepatří do skupiny „konfliktních nerostných surovin“. Dodavatelé musí také v případě potřeby učinit nezbytné kroky a poskytnout další informace (ve formátu určeném společností ITW) k tomu, aby společnost ITW mohla splnit nebo nadále plnit požadavky platných zákonů, norem a předpisů týkajících se „konfliktních nerostných surovin“.
 • KONTROLA DODRŽOVÁNÍ KODEXU: Dodavatelé musí zavést a uplatňovat proces, kterým se zajistí dodržování Etického kodexu dodavatele společnosti ITW. To mimo jiné znamená, že musí požadavky tohoto kodexu tlumočit všem svým zaměstnancům, přidruženým společnostem, zprostředkovatelům a subdodavatelům. Dodavatelé musí vést řádnou dokumentaci, aby mohli doložit, že Etický kodex dodavatele společnosti ITW dodržují. Tuto dokumentaci musí společnosti ITW nebo jejím přidruženým společnostem na žádost společnosti ITW předložit.

Porušení Etického kodexu dodavatele společnosti ITW může být důvodem k okamžitému ukončení spolupráce mezi dodavatelem a společností ITW. Porušení tohoto kodexu je možné ohlásit prostřednictvím důvěrné linky společnosti ITW na adrese www.itwhelpline.ethicspoint.comnebo zasláním e-mailu na adresu itwhelpline@itw.com.

Kliknutím sem vytisknete verzi dokumentu, kterou může podepsat dodavatel.

v.03112019