Očekávání dodavatelů společnosti
Illinois Tool Works Inc.

O SPOLEČNOSTI ILLINOIS TOOL WORKS INC.

Společnost Illinois Tool Works Inc. (ITW) je celosvětově diverzifikovaným průmyslovým výrobcem spotřebního materiálu s přidanou hodnotou a speciálních zařízení se souvisejícími službami. Tato společnost byla zahrnuta do žebříčku 200 největších firem podle časopisu Fortune. Zaměřuje se na stálý růst a silnou návratnost svých celosvětových platforem a podniků. Tyto podniky slouží místním zákazníkům a trhům po celém světě, s významnou přítomností na rozvinutých i rozvíjejících se trzích. Více než polovina příjmů společnosti ITW vzniká mimo Spojené státy.

NAŠE OČEKÁVÁNÍ

Společnost ITW se zavazuje přinášet svým zákazníkům inovace a poskytovat nejlepší produkty a služby ve své třídě již více než 100 let. Naši dodavatelé jsou důležitou součástí úspěchu společnosti ITW při pokračování v plnění a překonávání očekávání našich zákazníků.

Zaměření společnosti ITW na ziskový růst, neustálé zlepšování, přístup k podnikání „80/20“, naše vysoké etické standardy a další úsilí demonstrují náš závazek k výkonnosti a zvyšování našich schopností co nejlépe sloužit našim zákazníkům. U nás v ITW očekáváme, že naši dodavatelé budou dodržovat náš etický kodex pro dodavatele. Rovněž očekáváme, že naši dodavatelé budou plnit přísné standardy výkonnosti a nepřetržitě zlepšovat své schopnosti a hodnotu v obchodním vztahu s ITW. Zaměřením se na následující klíčové oblasti a očekávání hodlá společnost ITW dosahovat pokračujícího obchodního úspěchu ve spolupráci s angažovanými dodavateli, což přinese vzájemný prospěch jak společnosti ITW, tak jejím dodavatelům. Rozhodnou-li se dodavatelé spolupracovat se společností ITW, zavazují se plnit tato očekávání.

Kvalita
 • Dodavatelé musí poskytovat vysoce kvalitní produkty a služby bez vad.
 • Dodavatelé musí v rámci svých operací používat metody a nástroje prevence defektů, mimo jiné:
  • Analýzu možného výskytu a vlivu konstrukčních vad (DFMEA),
  • analýzu možného výskytu a vlivu procesních vad (PFMEA),
  • plány řízení a
  • efektivní testování trvanlivosti a spolehlivosti pro zjišťování a odstraňování závad.
 • Společnost ITW očekává nulové problémy se zárukou týkající se produktů nebo služeb. V případě jakéhokoli porušení záruky vyžaduje společnost ITW rychlé řešení základních příčin a další opatření, která zajistí nalezení a nápravu problémů.
 • Dodavatelé musí okamžitě reagovat a odstranit nedostatky zjištěné v jakémkoli hodnocení dodavatele a přijmout navrhované plány nápravných opatření. Dodavatelé musí prokázat svůj závazek k rozvoji a neustálému zlepšování celkové způsobilosti.
Dodávka / Dodací lhůty / Inventář
 • Dodavatelé se vždy musí snažit o 100% včasné dodání na požadovaný den uvedený v objednávce, vydání, rozpisu práce nebo jiné plánovací metodě, jako je tržní poptávka (Market Rate of Demand) nebo Kanban. Dodavatelé musí zasílat dodávky podle našich pokynů, je-li to třeba.
 • Dodavatelé musí hledat způsoby, jak zkrátit dodací lhůty v souladu s hlavními obchodními procesy produkce tržní poptávky společnosti ITW. Zkrácení dodacích lhůt a zvýšení pohotovosti je důležité pro celkový úspěch společnosti ITW a spokojenost zákazníků.
 • Dodavatelé musí hledat možnosti snižování zásob ve svých vlastních operacích, stejně jako v integrovaném dodavatelském řetězci společnosti ITW, což může zahrnovat:
  • Zkrácení doby realizace v dodavatelských operacích,
  • dodavatelem spravovaný inventář v provozech společnosti ITW,
  • ujednání o konsignačním skladu a
  • udržování dostatečného množství zásob ve všech lokacích dodavatelského řetězce.
Servis/komunikace
 • Dodavatelé vždy odpovídají za jasné porozumění očekáváním společnosti ITW. Dodavatelé se musí v rámci naší spolupráce snažit tato očekávání překonávat.
 • Vždy po nějaké době se objeví neplánované nebo neočekávané kritické problémy. V tomto ohledu společnost ITW očekává, že naši dodavatelé budou bezodkladně jednat, aby pomohli vyřešit problémy, které nastanou.
 • Společnost ITW očekává, že dodavatelé budou využívat vhodnou elektronickou komunikaci podle potřeb našich místních jednotek, což může zahrnovat elektronické prognózy, objednávky, potvrzení závazků včasného dodání ze strany dodavatele, automatizovaná oznámení o přepravě (ASN), fakturaci, platby a další elektronické přenosy.
Bezpečnost
 • Dodavatelé musí pracovat v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.
 • Dodavatelé musí využívat nejlepší bezpečné provozní postupy ve své třídě, aby zajistili bezpečnost svých zaměstnanců a všech ostatních osob, které mohou navštívit jejich provozy.
 • Dodavatelé musí zajistit, aby konstrukce jejich produktů nepřinášela žádné problémy, které by mohly vést ke zranění nebo ho způsobit.
 • Dodavatelé musí používat nejlepší postupy v oboru, aby zajistili bezpečnou realizaci všech služeb.
 • Musí dosáhnout certifikace podle ISO 45001 nebo splnit požadavky podle této normy.
Inovace a technologie
 • Jako tahoun svého oboru se společnost ITW může pochlubit dlouhým dědictvím udržitelné diferenciace prostřednictvím inovací. Podobně očekáváme, že naši dodavatelé budou podporovat a rozvíjet vlastní inovace. Dodavatelé také musí spolupracovat se společností ITW a podporovat nás při inovacích skvělých produktů a služeb pro naše zákazníky prostřednictvím nástroje Customer Back Innovation, díky němuž může společnost ITW poskytovat zákazníkům řešení jejich základních potřeb a náročných výzev.
 • Očekáváme, že naši dodavatelé budou investovat do inovací vylepšujících jejich produkty i procesy. Společnost ITW podporuje spolupráci se svými dodavateli v souvislosti s vývojem nového produktu, který povede k růstu našeho společného podnikání.
Komerční hodnota
 • Od dodavatelů se očekává, že budou neustále zvyšovat hodnotu nabízeného zboží a poskytovaných služeb.
 • Od dodavatelů se očekává, že se budou podílet na aktivitách Value-Add / Value Engineering (VA/VE) na podporu zlepšování produktů.
 • Od dodavatelů společnosti ITW se vyžaduje průběžná optimalizace celkových meziročních celkových nákladů. Očekávání na poli cíleného snižování nákladů sdělují pracovníci společnosti ITW zajišťující zdroje.
Udržitelnost
 • Od dodavatelů se očekává, že budou podnikat bezpečným a udržitelným způsobem v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy. Tyto zákony mimo jiné zahrnují:
 • Dodavatelé se musí zaměřit na snižování celkového dopadu svých aktivit na životní prostředí a související uhlíkové stopy, množství skládkovaného odpadu a využití vody. Dodavatelé musí usilovat o 1% meziroční snižování absolutního objemu emisí skleníkových plynů.
 • Musí dosáhnout certifikace podle normy ISO 14001 nebo splnit požadavky podle této normy.
 • Od dodavatelů se očekává, že budou pozitivními komunitními partnery a že se odvděčí komunitám, ve kterých působí.
 • Od dodavatelů se očekává, že budou podporovat zajišťování zdrojů pro schopné, konkurenceschopné a rozmanité subdodavatele z oblasti „menšinami nebo ženami vlastněných podniků“. Uvědomujeme si také, že vyhledávání zdrojů v rámci komunit tam, kde je to možné, pomáhá komunity posilovat.
 • Společnost ITW očekává, že dodavatelé budou dodržovat všechny platné zákony a předpisy na celém světě, včetně těch, které se týkají lidských práv, jakož i zákony o životním prostředí, zdraví a bezpečnosti, které chrání blaho zaměstnanců, a zákony proti otroctví, obchodování s lidmi a dětské práci.
Kontinuita činnosti
 • Dodavatelé jsou povinni provádět vlastní hodnocení podnikatelského rizika s cílem toto riziko předvídat a zmírňovat. Dodavatelé musí minimálně provádět proaktivní posuzování těchto rizik:
  • Sklon k přírodním katastrofám v provozních lokalitách,
  • řízení schopností,
  • legislativní dopady,
  • přerušení nebo nedostatky v práci,
  • finanční solventnost,
  • možnost narušení dodavatelského řetězce dodavatele,
  • obchodní etika a dodržování předpisů,
  • účinnost informačních systémů a kybernetická bezpečnost a
  • potenciál a dopad výpadků napájení.

v.02182019